header background image

Lietošanas noteikumi

Šo tīmekļa vietni pārvalda uzņēmums The Absolut Company AB, kas atrodas Årstaängsvägen 19a, Stokholmā, Zviedrijā (pasta adrese: SE-117 97 Stokholma, Zviedrija), turpmāk tekstā – “TAC”.

Šie Lietošanas noteikumi skaidri norādes veidā iekļauj un satur ABSOLUT.COM PRIVĀTUMA POLITIKU un citas vadlīnijas, noteikumus vai atrunas, kas var tikt publicētas vai atjauninātas attiecīgajās šeit esošajās tīmekļa vietnēs vai jums nosūtītajos paziņojumos.

Ieejot absolut.com tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā – “Vietne”), jūs piekrītat šādiem Lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzam jūs neizmantot šo Vietni. TAC patur tiesības pēc mūsu ieskatiem jebkurā laikā mainīt, grozīt, papildināt vai izņemt šīs politikas daļas. Lūdzam jūs laiku pa laikam izskatīt šos Lietošanas noteikumus, jo šīs izmaiņas ir jums saistošas:

 

1. Lai izmantotu šo Vietni, jums ir jābūt sasniegušam(-ai) vecumu, no kura drīkst lietot alkoholiskos dzērienus.

 

2. Šajā Vietnē redzamos materiālus nedrīkst jebkādā veidā kopēt, reproducēt, izplatīt, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt vai pārsūtīt bez iepriekšējas TAC rakstveida piekrišanas. Izmantojot šo Vietni vai piekļūstot tai, jums netiek nodotas īpašumtiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, un visas tiesības, īpašumtiesības un līdzdalība visos Vietnes aspektos paliek TAC īpašumā. Materiāli šajā Vietnē tiek nodrošināti tikai tiesiskos nolūkos.

 

3. TAC VAI TĀ MEITAS UZŅĒMUMI, FILIĀLES, MĀTES VAI SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NEKĀDĀ GADĪJUMA NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM VAI REPRESĪVIEM ZAUDĒJUMIEM), KAITĒJUMU VAI TRAUMĀM, KAS IR SAISTĪTAS, IZRIET VAI RODAS VIETNES MATERIĀLU IZMANTOŠANAS VAI PIEKĻUVES TIEM, VAI NESPĒJAS TOS IZMANTOT REZULTĀTĀ, VAI KAS RADUŠAS NEIZPILDES, KĻŪDAS, BEZDARBĪBAS, PĀRTRAUKUMA, DEFEKTA, OPERATĪVAS NOSŪTĪŠANAS KAVĒJUMA, DATORA VĪRUSA VAI LĪNIJAS BOJAJUMA REZULTĀTĀ. MATERIĀLI ŠAJĀ VIETNĒ VAR IETVERT TEHNISKAS NEPRECIZITĀTES VAI TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. MATERIĀLI ŠAJĀ VIETNĒ TIEK SNIEGTI TĀDI, KĀDI TIE IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM. PILNĀ NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀ APMĒRĀ TAC ATSAKĀS NO ATBILDĪBAS PAR NOLAIDĪBU UN VISIEM TIEŠAJIEM VAI NETIEŠAJIEM APGALVOJUMIEM UN GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI IEDOMĀTAJĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PRECĒM, TO PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAJAM MĒRĶIM VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.

TAC NEGARANTĒ, KA VIETNĒ IETVERTĀS FUNKCIJAS DARBOSIES BEZ PĀRTRAUKUMA VAI KĻŪDĀM, SATURS TAJĀ BŪS PAREIZS, PRECĪZS VAI UZTICAMS, VAI, KA ŠĪ VIETNE VAI SERVERIS, KAS TO NODROŠINA, NESATUR VĪRUSUS VAI CITAS KAITĪGAS SASTAVDAĻAS. JŪS (UN NEVIS TAC) UZŅEMATIES VISUS NEPIECIEŠAMĀS APKALPOŠANAS, REMONTA VAI LABOŠANAS IZDEVUMUS.

 

4. Visas piezīmes, ierosinājumi, idejas, radošās koncepcijas, grafiki vai cita informācija, kas tiek nodota ar Vietnes palīdzību vai kā citādi nosūtīta TAC, tostarp, bet ne tikai produktu vai reklāmas idejas (kopā sauktas – “Iesniegtā informācija”) uz visiem laikiem tiks uzskatītas par TAC ekskluzīvo īpašumu, un tam nebūs pienākuma attiekties pret Iesniegto informāciju kā pret konfidenciālu, tas nebūs atbildīgs par šīs Iesniegtās informācijas lietošanu vai izpaušanu, kā arī tam nav pienākuma sniegt kompensāciju vai atzinību par Iesniegto informāciju. TAC bez ierobežojumiem ir ekskluzīvas īpašumtiesības uz visām pašreizējām un turpmākajām tiesībām uz visa veida un rakstura Iesniegto informāciju jebkurā vietā, tostarp uz tiesībām lietot, reproducēt, pārveidot, pielāgot, publicēt, pārraidīt, veidot atvasinājumus, izplatīt, radīt un izrādīt šādu Iesniegto informāciju. Jūs piekrītat nesniegt tiesības pārkāpjošu, nelikumīgu, draudus saturošu, apmelojošu, aizskarošu, amorālu, pornogrāfisku vai necienīgu informāciju, kas varētu tikt uzskatīta par kriminālu vai nelikumīgu rīcību vai veicināt to, vai informāciju, kas satur nevēlamu komerciju vai reklāmu. Jūs atzīstat, ka esat atbildīgs par savu Iesniegto informāciju, un jūs, nevis TAC esat pilnībā atbildīgs par ziņojumu, tostarp tā tiesiskumu, uzticamību un oriģinalitāti. Iesniedzot Vietnei saturu, jūs piekrītat, ka TAC ir tiesības jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla noņemt un dzēst ziņojumus. TAC patur tiesības filtrēt visus tādu personu paziņojumus un iesniegto informāciju, kuru rīcība ir pretrunā ar Lietošanas noteikumiem, kas attiecas uz šo Vietni.

 

5. DIGITALĀS TŪKSTOŠGADES AUTORTIESĪBU LIKUMA PRASĪBU IEVĒROŠANA

Mūsu politika nosaka tūlītēju reaģēšanu uz autortiesību pārkāpumu. Ja jūs uzskatāt, ka šajā Vietnē ir noticis ar autortiesībām aizsargāta darba pārkāpums, jums ir iespēja ziņot mūsu reģistrētajam autortiesību aģentam, nosūtot šādu informāciju uz turpmāk minēto adresi:

 1. personas, kura ir pilnvarota rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā, paraksts; Šāds paraksts var būt fizisks vai elektronisks.
 2. apliecinājums, ka šai personai ir tiesības rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā;
 3. apgalvojums, ka šī persona labticībā uzskata, ka autortiesību īpašnieks, tā aģents vai normatīvie akti nepieļauj informācijas lietošanu attiecīgajā veidā;
 4. ar autortiesībām aizsargātā darba, attiecībā uz kuru jūs apgalvojat, ka ir noticis pārkāpums, apraksts, un vieta Vietnē, kurā atrodas šāda informācija; un
 5. jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

Lūdzam visu šādu paziņojumu tēmā norādīt “Paziņojums par tiesību pārkāpumu”, un nosūtīt paziņojumu uz: siteinfo@absolut.se

Mēs apstrādāsim un izmeklēsim visus paziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem saskaņā ar DTAL prasībām, un izņemsim vai liegsim piekļuvi visai informācijai, attiecībā uz kuru tika ziņots par pārkāpumu vai, ka tā ir iesaistīta pārkāpumā. Izņemot vai liedzot piekļuvi informācijai, kas tiek uzskatīta par tiesības pārkāpjošu informāciju, mēs centīsimies sazināties ar lietotāju, kurš ir publicējis šādu materiālu, lai sniegtu šim lietotājam iespēju atbildēt uz paziņojumu. Ja lietotājs, kurš ir publicējis informāciju, sniedz paziņojumu, ka attiecīgās informācijas lietošana ir pilnvarota, mēs nosūtīsim šo paziņojumu prasības iesniedzējam un sniegsim tam iespēju pieprasīt tiesisko aizsardzību saskaņā ar DTAL pirms informācijas aizvietošanas vai piekļuves atjaunošanas tai.

 

6. Šai Vietnei ir saites uz citām tīmekļa vietnēm un resursiem. TAC nav atbildīgs par ārējām saitēm vai resursiem, kas ir saistīti ar šo Vietni, un neapstiprina, kā arī nav atbildīgs par saturu, reklāmu, produktiem vai citiem materiāliem šādās vietnēs vai resursos, vai kas izriet no tiem. Darījumi, kas tiek veikti starp jums un trešo pusi, tiek veikti tikai starp jums un trešo personu, un TAC nav atbildīgs par tiem. Tā kā TAC nav atbildīgs par šo ārējo resursu vai to satura pieejamību, jums ir pienākums iepazīties ar šādu saistīto vietņu Lietošanas noteikumiem, tā kā to politika var atšķirties no mūsu politikas. Lūdzam iesniegt jautājumus par ārējo saiti attiecīgās vietnes administratoram vai tīmekļa pārzinim.

 

7. Šī vienošanās tiek regulēta saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu normatīvajiem aktiem neatkarīgi no tiesību normu pretrunu principiem. Izņemot, ja tiek noteikta citāda kārtība, visa informācija šajā Vietnē tiek sniegta tikai, lai informētu par TAC, kas kontrolē un pārvalda šo Vietni no Årstaängsvägen 19a, Stokholmā, Zviedrijā (pasta adrese: SE-117 97 Stokholma, Zviedrija) un neapgalvo, ka šī informācija ir atbilstoša vai pieejama lietošanai citās vietās. Ja izmantojat šo Vietni no citām vietām, jums ir pienākums ievērot vietējo normatīvo aktu prasības.

 

8. TAC un/vai tās meitas uzņēmumiem, filiālēm, mātes vai saistītajiem uzņēmumiem pieder šādas šeit izmantotās preču zīmes un visi ar tām saistītie logotipi un dizaini:

 • ABSOLUT
 • Degvīns ABSOLUT
 • ABSOLUT country of Sweden Vodka & logotips
 • ABSOLUT pudeles dizains
 • ABSOLUT kaligrāfija
 • absolut.com
 • absolutvodka.com
 • ABSOLUT Citron
 • ABSOLUT Peppar
 • ABSOLUT Kurant
 • ABSOLUT Mandrin
 • ABSOLUT Vanilia
 • ABSOLUT Raspberri
 • ABSOLUT Apeach
 • ABSOLUT Ruby Red
 • ABSOLUT Pears
 • ABSOLUT Mango
 • ABSLOUT Berri Acai

Šo preču zīmju vai Vietnes satura lietošana vai neatbilstoša lietošana, izņemot iepriekš norādītajā veidā, ir stingri aizliegta. Visas pārējās preču zīmes ir attiecīgo preču zīmju īpašnieku īpašums.

 

9. Šo Vietni kā kolektīvo darbu un/vai kompilāciju aizsargā autortiesības saskaņā ar ASV autortiesību likumiem, starptautiskajām konvencijām un citiem ar autortiesībām saistītajiem normatīvajiem aktiem. Izņemot šajos Lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā, jums nav tiesību veikt izmaiņas, pielāgot, tulkot, eksponēt, publicēt, pārsūtīt, piedalīties nodošanā vai pārdošanā, reproducēt (izņemot šajā Lietošanas noteikumu nodaļā norādītajā kārtībā), radīt atvasinājumus, izplatīt, veikt, izrādīt, apvērst izmantotās tehnoloģijas, dekompilēt vai izjaukt, vai kādā citā veidā pilnībā vai daļēji izmantot saturu, programmatūru, materiālus vai Vietni.

Jums ir tiesības piekļūt Vietnei tikai personiskos, nekomerciālos nolūkos, taču jums nav tiesību atveidot vai publicēt saturu Internetā vai kur citur. Satura kopēšana vai glabāšana citiem ar personisko nekomerciālo lietošanu nesaistītajiem mērķiem ir stingri aizliegta bez iepriekšējas TAC vai autortiesību turētāja, kurš ir noteikts individuālā satura īpašumtiesību paziņojumos, tostarp paziņojumā par autortiesībām, rakstveida atļaujas.

 

10. Lai apmeklētu šo Vietni, lietotājam ir jābūt sasniegušam(-ai) vecumu, no kura drīkst lietot alkoholiskos dzērienus. Lai nodrošinātu vecākiem rīkus, kas nepieļauj maziem bērniem apmeklēt mūsu Vietni, esam iesnieguši savu URL šādām vietnēm Interneta satura filtrēšanai: http://www.cybersitter.com/,http://www.surfcontrol.com/ (Cyber Patrol).

Šis produkts izmanto Flickr API lietotni, taču Flickr to nav apstiprinājis vai sertificējis.


Atjaunināts: 06/12/2011.

Baudiet atbildīgi. Dalieties ar šīs vietnes informāciju tikai ar personām, kuras sasniegušas pilngadību.