Podmienky používania

1. Úvod

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť The Absolut Company AB, ďalej len „my“ alebo „spoločnosť TAC“.

Tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú webovú stránku spoločnosti TAC absolut.com vrátane akýchkoľvek iných sociálnych médií, počítačových či mobilných aplikácií (ďalej len „webová stránka“) spravovaných alebo prevádzkovaných spoločnosťou TAC. Tieto Podmienky výslovne pomocou odkazu zapracúvajú a zahŕňajú Zásady používania súborov cookie spoločnosti TAC a Zásady používania súborov cookie spoločnosti TAC, ako aj akékoľvek ďalšie pokyny alebo vyhlásenia, ktoré môžu byť zverejnené alebo aktualizované na konkrétnych webových stránkach alebo na akomkoľvek oznámení, ktoré vám bolo odoslané. 

Vaše používanie webovej stránky sa riadi týmito Podmienkami. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, túto webovú stránku nepoužívajte. Spoločnosť TAC si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto Podmienok. Odporúčame vám, aby ste si tieto Podmienky občas prešli, pretože akékoľvek ich zmeny sú pre vás záväzné. 

2. Požiadavka na vek pre použitie webovej stránky 

Táto webová stránka je určená na používanie a potešenie iba osobám, ktoré dosiahli zákonnú vekovú hranicu na kúpu alkoholu v mieste bydliska. Aby ste získali prístup alebo mohli používať túto webovú stránku a súvisiace služby, musíte dosiahnuť alebo presiahnuť zákonnú vekovú hranicu. Osoby, ktoré nedosiahli zákonnú vekovú hranicu, majú zakázané akýmkoľvek spôsobom používať túto webovú stránku alebo súvisiace služby. Určitý obsah na webovej stránke môže obsahovať materiál, ktorý sa môže považovať za nevhodný alebo urážlivý. Ak považujete akýkoľvek materiál na webovej stránke za nevhodný alebo urážlivý, webovú stránku nenavštevujte. 

3. Práva duševného vlastníctva   

Pokiaľ nie je uvedené inak, dizajn webovej stránky vrátane softvéru, zdrojového kódu, textu, zvukového materiálu, log, obrázkov a iného obsahu a materiálov, ktoré sú súčasťou webovej stránky (ďalej spoločne len „obsah“), sú autorským právom, ochrannou známkou, obchodnou značkou alebo iným duševným vlastníctvom vlastneným, kontrolovaným alebo licencovaným spoločnosťou TAC. Navštevovať webovú stránku môžete len na svoje osobné, nekomerčné použitie. Kopírovanie alebo uchovávanie akéhokoľvek obsahu na iné ako osobné, nekomerčné použitie je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TAC alebo držiteľa práv uvedeného v príslušnom vyhlásení o vlastníctve vrátane oznámenia o autorských právach. Použitím alebo návštevou tejto webovej stránky sa na vás neprenáša žiadny vlastnícky nárok, práva ani podiely. Naopak, všetky práva, vlastnícke nároky a podiely zostávajú vo vlastníctve spoločnosti TAC.    

S výnimkou ustanovení uvedených v týchto Podmienkach nemôžete upravovať, prispôsobovať, prekladať, vystavovať, uverejňovať, podieľať sa na prenose alebo predaji, reprodukovať (okrem prípadov uvedených v tejto sekcii Podmienok), vytvárať odvodené diela, distribuovať, vykonávať, zobrazovať, spätne analyzovať, rozkladať alebo akýmkoľvek spôsobom využívať akýkoľvek obsah, softvér, materiál alebo webovú stránku, či už ako celku, alebo jej časti. Obsah tejto webovej stránky sa poskytuje iba na zákonné účely.

4. Vylúčenie záruky 

OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY MÔŽE OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ČI TYPOGRAFICKÉ CHYBY. OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SA POSKYTUJE TAKÝ, AKÝ JE, A NEVZŤAHUJE SA NAŇ ŽIADNA ZÁRUKA, ČI UŽ VÝSLOVNÁ, ALEBO IMPLICITNÁ. SPOLOČNOSŤ TAC ODMIETA V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDBALOSŤ A ZRIEKA SA VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA ISTÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PRÁVNYCH PREDPISOV. SPOLOČNOSŤ TAC NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA BUDE FUNGOVAŤ NEPRERUŠENE A BEZ CHÝB, ŽE JEJ OBSAH BUDE SPRÁVNY, PRESNÝ A SPOĽAHLIVÝ ANI ŽE TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA A JEJ SERVER NEBUDÚ OBSAHOVAŤ VÍRUSY ČI INÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. NÁKLADY VŠETKÝCH POTREBNÝCH SLUŽIEB, OPRÁV ČI NÁPRAV ZNÁŠATE VY (A NIE SPOLOČNOSŤ TAC).

5. Obmedzenie zodpovednosti  

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ SPOLOČNOSŤ TAC ANI JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, MATERSKÉ SPOLOČNOSTI ALEBO SÚVISIACE SPOLOČNOSTI NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE PRIAMYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, NEPRIAMYCH ŠKÔD ALEBO SANKČNEJ NÁHRADY ŠKODY), POŠKODENIA ALEBO UJMY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ, SÚ DÔSLEDKOM ALEBO VÝSLEDKOM POUŽÍVANIA ALEBO PRÍSTUPU K ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU UVEREJNENÉHO NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, ALEBO SÚ SPÔSOBENÉ ZLYHANÍM, CHYBOU, PRERUŠENÍM ČI OMEŠKANÍM PREVÁDZKOVÉHO PRENOSU, POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM ALEBO PORUCHOU PRIPOJENIA.  

6. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete hájiť a odškodňovať spoločnosť TAC, jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, zástupcov a pridružené spoločnosti a zbavovať ich zodpovednosti za akékoľvek škody, záväzky, náklady a výdavky okrem iného vrátane primeraných právnych poplatkov a nákladov, ktoré vzniknú akýmkoľvek spôsobom v dôsledku vášho používania webovej stránky alebo umiestnenia či prenosu akejkoľvek správy, informácie, softvéru alebo iných materiálov prostredníctvom tejto webovej stránky.

7. Nevyžiadané a vyžiadané materiály

Všetky postrehy, návrhy, nápady, tvorivé koncepty, grafiku či iné informácie oznámené prostredníctvom tejto webovej stránky alebo inak zaslané spoločnosti TAC vrátane bez obmedzenia, nápadov na produkty či reklamu (ďalej len „písomný návrh“) budú vždy výhradným vlastníctvom spoločnosti TAC, ktorá nebude musieť zaobchádzať s písomným návrhom ako s dôverným, nebude zodpovedná za akékoľvek použitie či zverejnenie písomného návrhu a nebude musieť poskytnúť žiadnu kompenzáciu či potvrdiť prijatie takéhoto písomného návrhu. Spoločnosť TAC bude mať neobmedzené výhradné vlastníctvo na všetky aktuálne a budúce práva na písomný návrh akéhokoľvek druhu a povahy kdekoľvek vrátane práva používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prenášať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, uskutočňovať a zobrazovať takýto písomný návrh. Zaručujete sa a súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadny materiál, ktorý (a) je chránený autorským právom, inými vlastníckymi právami alebo právami duševného vlastníctva alebo odvodené diela, ktoré s ním súvisia, s výnimkou prípadov, ktoré sú v tomto dokumente povolené alebo inak vopred schválené na použitie vlastníkom príslušného práva; (b) porušuje práva, jeho obsah je nezákonný, výhražný, urážlivý, hanlivý, nemravný, pornografický alebo vulgárny a mohol by predstavovať alebo prispievať k trestnej či nezákonnej činnosti, alebo materiál obsahujúci spam či reklamný obsah. Potvrdzujete, že za všetky zaslané písomné návrhy a zákonnosť, spoľahlivosť a originalitu týchto správ nesiete plnú zodpovednosť vy, nie spoločnosť TAC. Odoslaním obsahu na túto webovú stránku súhlasíte s tým, že spoločnosť TAC má právo odstrániť a vymazať príspevky z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bezdôvodne. Spoločnosť TAC si vyhradzuje právo filtrovať všetky príspevky a písomné návrhy od jednotlivcov, ktorí sa dlhodobo správajú v rozpore s Podmienkami upravujúcimi používanie tejto webovej stránky.

8. Dodržiavanie zákona Digital Millennium Copyright Act

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných osôb a požadujeme, aby ich rešpektovali aj používatelia tejto webovej stránky. Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, odošlite zástupcovi vo veciach oznamovania porušenia autorských práv nasledujúce informácie:

a. podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv. Tento podpis môže byť fyzický alebo elektronický,

b. vyhlásenie, že táto osoba je oprávnená konať v mene vlastníka autorských práv,

c. vyhlásenie, že táto osoba v dobrej viere verí, že použitie sporného materiálu nie je oprávnené vlastníkom autorských práv, zástupcom vlastníka autorských práv alebo zákonom,

d. opis diela chráneného autorskými právami, ktoré boli podľa vás porušené, a opis miesta, kde sa na webovej stránke nachádza materiál, ktorý údajne porušuje autorské práva; a

e. vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Do predmetu všetkých takýchto oznámení uveďte „Oznámenie o porušení autorských práv“.  

Zástupca vo veciach oznamovania porušenia autorských práv:

Podnikové poradenstvo

The Absolut Company AB
Štokholm, SE-117 97 Švédsko
Telefónne číslo: +468-744 70 00
E-mailová adresa: TAC.LegalSupport@pernod-ricard.com

9. Nezaručenie dôvernosti informácií 

Používaním tejto webovej stránky beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetka komunikácia a/alebo informácie, ktoré odosielate na webovú stránku alebo prostredníctvom webovej stránky, sa nebudú považovať za dôverné ani tajné.

10. Oznámenie o dostupnosti

Spoločnosť TAC sa zaväzuje zabezpečovať dostupnosť webovej stránky. Tento záväzok znamená, že spoločnosť TAC sa zameriava na sprístupnenie tejto webovej stránky v súlade s usmerneniami pre dostupnosť webového obsahu (ďalej len „WCAG“). Ak máte nápady, ako zlepšiť dostupnosť našej webovej stránky, pošlite nám e-mail na adresu TAC.LegalSupport@pernod-ricard.com.

11. Odkazy z webovej stránky a na webovú stránku

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné internetové stránky a zdroje. Spoločnosť TAC nezodpovedá za dostupnosť externých webových stránok alebo zdrojov prepojených s touto webovou stránkou a nepodporuje, nezodpovedá a nie je zodpovedná za obsah, reklamnú činnosť, produkty či iný materiál dostupný na týchto webových stránkach alebo zdrojoch. Transakcie, ktoré sa uskutočňujú medzi vami a treťou stranou, sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou a spoločnosť TAC nenesie za ne zodpovednosť. Keďže spoločnosť TAC nenesie zodpovednosť za dostupnosť či obsah týchto externých zdrojov, mali by ste si prečítať Podmienky týchto prepojených stránok, pretože ich zásady sa môžu od našich líšiť. Akékoľvek otázky na externé odkazy by ste mali adresovať správcovi príslušnej webovej stránky. 

12. Rozhodné právo

Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Spojených štátov amerických bez ohľadu na akékoľvek konflikty s predpismi iných krajín. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky materiály na tejto webovej stránke sú dostupné iba na účely poskytnutia informácií o spoločnosti TAC a netvrdia, že tieto materiály je vhodné alebo možné využívať na iných miestach. Ak túto webovú stránku používate z iných miest, ste zodpovední za dodržiavanie platných miestnych právnych predpisov.

13. Rôzne 

Z akéhokoľvek dôvodu a podľa vlastného uváženia si vyhradzujeme právo ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť akýkoľvek aspekt tejto webovej stránky okrem iného vrátane obsahu, funkcií a dostupnosti. Tiež môžeme obmedziť isté funkcie webovej stránky alebo obmedziť prístup k niektorým častiam webovej stránky alebo celej webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia či postihu.

Ak by sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stalo nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, neovplyvní to platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

14. Informácie o spoločnosti

Spoločnosť The Absolut Company AB je registrovaná pod číslom 556015-0178 v súlade so švédskymi právnymi predpismi. Túto webovú stránku spravujeme a prevádzkujeme zo sídla na adrese Marieviksgatan 19A, 117 43, Štokholm, Švédsko (poštová adresa: SE-117 97 Štokholm, Švédsko). V prípade otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenej adrese alebo na e-mailovej adrese TAC.LegalSupport@pernod-ricard.com.