Zodpovednosť

Zodpovednosť za všetky webové stránky spoločnosti
The Absolut Company

Vyhlásenie o zodpovednosti

Spoločnosť The Absolut Company AB a všetky spoločnosti skupiny Pernod Ricard majú dlhoročnú tradíciu propagovania zodpovednej konzumácie alkoholu. Zodpovednosti prikladáme mimoriadnu dôležitosť vzhľadom na citlivosť výrobkov, s ktorými obchodujeme. Väčšina ľudí si spája naše výrobky s potešením, pôžitkom a socializáciou, ale ak sa s nimi nezaobchádza zodpovedne, môžu mať úplne opačný účinok, preto berieme pri vykonávaní našich marketingových aktivít ohľad na spotrebiteľa. Ako spoločnosť sme tiež zodpovední za naše konanie vo vzťahu k okolitému svetu a spoločnosti, v ktorej žijeme. Vždy sa snažíme konať spôsobom, ktorý dokazuje, že si zaslúžime dôveru a uznanie našich zainteresovaných strán bez ohľadu na to, kto sú alebo kde sa nachádzajú.

Prostredníctvom širokého spektra iniciatív, často v partnerstve s externými organizáciami vrátane priemyselných združení, regulačných orgánov, orgánov verejnej správy a zástupcov, sme sa my aj naše pridružené spoločnosti pevne zaviazali propagovať zodpovednú konzumáciu alkoholu a odrádzať od zneužívania našich výrobkov.

Pravidlá pre obsah generovaný používateľmi

V dôsledku nášho záväzku propagovať zodpovednú konzumáciu alkoholu dúfame, že chápete naše očakávania, že spotrebitelia nebudú uverejňovať žiadne komentáre, fotografie, videá a iné typy obsahu (ďalej len „príspevok“), ktoré:

  • zobrazujú osoby, ktoré nedosiahli alebo sa zdá, že nedosiahli zákonnú vekovú hranicu na konzumáciu alkoholu vrátane osôb spájaných s konzumáciou alkoholu, ktoré nedosiahli alebo sa zdá, že nedosiahli zákonnú vekovú hranicu na konzumáciu alkoholu;
  • uverejnila osoba, ktorá nedosiahla zákonnú vekovú hranicu na konzumáciu alkoholu;
  • podporujú kúpu či konzumáciu alkoholických nápojov maloletými osobami alebo podporujú nezákonnú, nezodpovednú alebo nadmernú konzumáciu alkoholu;
  • propagujú nadmernú konzumáciu alkoholu alebo akýmkoľvek spôsobom kritizujú osoby, ktoré sa rozhodli nepiť alkohol;
  • zobrazujú nezodpovednú konzumáciu alkoholu v pozitívnom svetle a spájajú konzumáciu alkoholu s riadením vozidla, obsluhou akýchkoľvek strojových zariadení či vykonávaním akejkoľvek nebezpečnej činnosti;
  • naznačujú, že alkoholické nápoje majú akékoľvek fyzické, psychologické či intelektuálne výhody alebo prispievajú k sexuálnemu úspechu; 
  • glorifikujú vysoký stupeň alkoholu, relatívne vysoký obsah alkoholu alebo intoxikačný účinok alkoholického nápoja;
  • zmieňujú sa o konzumácii alkoholu v súvislosti s akýmkoľvek nezákonným, antisociálnym, nebezpečným, agresívnym alebo násilným správaním;
  • používajú okrem našej značky aj logá, produkty alebo osoby chránené autorskými právami;
  • obsahujú jazyk alebo gestá, ktoré sú urážlivé alebo by sa mohli zdať urážlivé pre osoby iného pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo kultúry alebo osobne útočia na iného používateľa, jednotlivca alebo spoločnosť.

Ak nebude váš príspevok spĺňať vyššie uvedené pravidlá, vyhradzujeme si právo odstrániť ho. 

Myslíme si, že zodpovedná konzumácia alkoholu ide ruka v ruke s vedením vyváženého a zdravého životného štýlu väčšiny ľudí, ktorí sa rozhodli konzumovať alkohol, preto vám odporúčame, aby ste si prečítali nasledujúci obsah: vyhlásenie Amerického zväzu obchodníkov s liehovinami DISCUSpokyny organizácie spirits EUROPE na rozvoj zodpovednej marketingovej komunikácie a záväzky skupiny Pernod Ricard.