Warunki użytkowania

Ta strona internetowa jest prowadzona przez The Absolut Company AB z siedzibą przy Årstaängsvägen 19a w Sztokholmie, Szwecja (adres pocztowy: SE-117 97 Stockholm, Sweden), zwaną dalej „TAC”.
Niniejsze warunki użytkowania wyraźnie odnoszą się do POLITYKI PRYWATNOŚCI ABSOLUT.COM i obejmują także wszelkie inne wytyczne, zasady i zastrzeżenia, które mogą zostać opublikowane lub zaktualizowane na podstronach, a także wszelkie powiadomienia wysyłane użytkownikom.
Wchodząc na stronę internetową absolut.com (dalej: „Strona”), użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki użytkowania. W przypadku braku zgody na niniejsze warunki użytkowania należy zaniechać korzystania ze Strony. TAC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania i usuwania według własnego uznania części niniejszych warunków w dowolnym momencie. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszymi warunkami użytkowania, ponieważ wszelkie wprowadzone zmiany są wiążące dla użytkowników:
1. Aby korzystać ze Strony, użytkownik musi być w wieku, w którym spożywanie alkoholu jest prawnie dozwolone.
2. Zakazane jest kopiowanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, publikowanie, wczytywanie, przesyłanie i przekazywanie materiałów zawartych na Stronie w jakiejkolwiek postaci bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody TAC. Korzystanie ze Strony i uzyskiwanie dostępu do niej nie wiąże się z przekazaniem użytkownikowi tytułu do dysponowania Stroną i praw własności intelektualnej do niej. Wszelkie prawa, tytuły i udziały związane ze Stroną stanowią własność TAC. Materiały znajdujące się na Stronie są dostarczane wyłącznie w celu wykorzystania ich zgodnie z prawem.
3. W ŻADNYM WYPADKU TAC ORAZ SPÓŁKI STOWARZYSZONE, ZALEŻNE, MACIERZYSTE I POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE I DOMNIEMANE), USZCZERBKI I OBRAŻENIA ZWIĄZANE Z, WYNIKAJĄCE Z LUB BĘDĄCE SKUTKIEM KORZYSTANIA Z, UZYSKANIA DOSTĘPU DO LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE LUB SPOWODOWANYCH PRZEZ JAKĄKOLWIEK AWARIĘ OGRANICZAJĄCĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA, BŁĄD, OMINIĘCIE, ZAKŁÓCENIE, WADĘ, OPÓŹNIENIE PRZEKAZU, WIRUS KOMPUTEROWY LUB AWARIĘ LINII. MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. MATERIAŁY NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH. W PEŁNYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE TAC ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIA ORAZ NIE UDZIELA ZAPEWNIEŃ I GWARANCJI, WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.
TAC NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE DOSTĘPNE NA STRONIE BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW, ŻE TREŚCI SĄ PRAWDZIWE, DOKŁADNE I WIARYGODNE ORAZ ŻE STRONA I SERWERY ZAPEWNIAJĄCE JEJ DOSTĘPNOŚĆ SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH TREŚCI. CAŁKOWITE KOSZTY NIEZBĘDNEGO SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB WPROWADZANIA POPRAWEK PONOSI UŻYTKOWNIK (A NIE TAC).
4. Wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, koncepcje artystyczne, materiały graficzne i inne informacje przesyłane za pośrednictwem Strony lub w inny sposób dostarczane TAC, w tym między innymi pomysły na produkty i reklamy (łącznie: Propozycje), na zawsze będą stanowić wyłączną własność firmy TAC, która nie jest zobowiązana do traktowania Propozycji w sposób poufny, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie lub przekazanie Propozycji oraz nie musi zapewnić wynagrodzenia lub podziękowań za Propozycję. TAC jest wyłącznym posiadaczem, bez ograniczeń, wszelkich bieżących i przyszłych praw do Propozycji, niezależnie od ich rodzaju i natury, w tym praw do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, przesyłania, tworzenia prac pochodnych, rozpowszechniania, odtwarzania i prezentowania Propozycji. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać żadnych naruszających lub łamiących prawo, zawierających groźby, oszczerczych, szkalujących, nieprzyzwoitych, pornograficznych i wulgarnych materiałów, które mogą kształtować przestępcze lub nielegalne zachowania lub zachęcać do nich oraz materiałów zawierających spam i treści reklamowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za przesyłane przez siebie materiały i to on, a nie TAC, ponosi pełną odpowiedzialność za treść wiadomości, w tym jej legalność, rzetelność i oryginalność. Przesyłając materiały do niniejszej Strony, użytkownik zgadza się, że TAC ma prawo usuwać posty z dowolnego powodu lub w ogóle bez żadnego powodu. TAC zastrzega sobie prawo do moderowania wszystkich wiadomości i treści przesyłanych przez użytkowników, którzy stale naruszają warunki użytkowania Strony.
5. ZGODNOŚĆ Z DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT
Nasza polityka zobowiązuje nas do szybkiego reagowania na roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich. Jeżeli użytkownik uważa, że na niniejszej Stronie udostępnione są treści, których prawa autorskie zostały naruszone, może on powiadomić o tym fakcie naszego zarejestrowanego przedstawiciela ds. praw autorskich poprzez wysłanie następujących informacji na adres wyszczególniony poniżej:
a. Podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich. Podpis ten może być fizyczny lub elektroniczny.
b. Oświadczenie, że osoba ta jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.
c. Oświadczenie, że osoba ta wyraża przekonanie w dobrej wierze, że wykorzystanie materiałów w sposób, który jest przedmiotem skargi, odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela albo nie jest dozwolone przez prawo.
d. Opis dzieła, którego dotyczy naruszenie praw autorskich, oraz opis miejsca na Stronie, w którym rzekomo znajdują się dane treści.
e. Adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika.
W temacie zawiadomienia prosimy umieścić dopisek „Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich” i wysłać je na adres: siteinfo@absolut.se
Przetworzymy i rozpatrzymy wszystkie zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich zgodnie z wymogami DMCA oraz usuniemy lub ograniczymy dostęp do wszelkich materiałów, które rzekomo naruszają prawa autorskie lub które są przedmiotem czynności naruszających prawa autorskie. W przypadku gdy usuniemy lub ograniczymy dostęp do jakichkolwiek materiałów, które rzekomo naruszają prawa autorskie, możemy skontaktować się z użytkownikiem, który odpowiada za zamieszczenie takich materiałów, aby umożliwić mu ustosunkowanie się do zawiadomienia. Jeżeli użytkownik odpowiadający za zamieszczenie materiałów wyśle kontrzawiadomienie o ich uprawnionym wykorzystaniu, dostarczymy to kontrzawiadomienie stronie skarżącej, aby umożliwić jej wystąpienie na drogę sądową w ramach DMCA, zanim zastąpimy lub przywrócimy dostęp do jakichkolwiek materiałów.
6. Niniejsza Strona zawiera łącza do innych witryn internetowych i zasobów. TAC nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych witryn lub zasobów powiązanych ze Stroną, a także nie popiera i nie odpowiada za treść, reklamy, produkty lub inne materiały tu dostępne lub dostępne w takich witrynach lub zasobach. Transakcje między użytkownikiem a osobami trzecimi mają miejsce ściśle między użytkownikiem a osobą trzecią i nie należą do odpowiedzialności TAC. Ponieważ TAC nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zewnętrznych zasobów lub ich treści, należy zapoznać się z warunkami korzystania z linków, ponieważ ich polityka może różnić się od naszej. Wszelkie uwagi dotyczące zewnętrznych łączy użytkownik powinien kierować do administratora lub webmastera tych stron.
7. Niniejsza umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych niezależnie od wszelkich przepisów dotyczących konfliktu praw. Jeżeli nie opisano inaczej, wszystkie materiały na niniejszej Stronie zostały udostępnione wyłącznie w celu dostarczenia informacji na temat firmy TAC, która zarządza i prowadzi niniejszą Stronę ze swojej siedziby przy Årstaängsvägen 19a w Sztokholmie, Szwecja (adres pocztowy: SE-117 97 Stockholm, Sweden) i nie gwarantuje, że materiały te są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach. Jeżeli użytkownik korzysta ze Strony w innych miejscach, ponosi on odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych.
8. Poniższe znaki towarowe i wszystkie powiązane logo oraz projekty wykorzystane w niniejszych warunkach są własnością firmy TAC oraz jej spółek stowarzyszonych, zależnych, macierzystych lub powiązanych:
 • ABSOLUT
 • ABSOLUT Vodka
 • ABSOLUT country of Sweden Vodka & logo
 • Projekt butelki ABSOLUT
 • Kaligrafia ABSOLUT
 • absolut.com
 • absolutvodka.com
 • ABSOLUT Citron
 • ABSOLUT Peppar
 • ABSOLUT Kurant
 • ABSOLUT Mandrin
 • ABSOLUT Vanilia
 • ABSOLUT Raspberri
 • ABSOLUT Apeach
 • ABSOLUT Ruby Red
 • ABSOLUT Pears
 • ABSOLUT Mango
 • ABSOLUT Berri Acai
Użycie lub nieprawidłowe korzystanie z powyższych znaków towarowych lub wszelkich treści zamieszczonych na niniejszej Stronie, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, jest całkowicie zabronione. Wszelkie inne znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli.
9. Niniejsza Strona jako dzieło zbiorowe i/lub kompilacja jest chroniona prawami autorskimi na mocy amerykańskich przepisów dotyczących praw autorskich, międzynarodowych konwencji oraz innych praw autorskich. O ile wyraźnie nie określono w niniejszych warunkach użytkowania, użytkownikowi zabrania się modyfikowania, dostosowywania, tłumaczenia, eksponowania, publikowania, przesyłania, pośredniczenia w przenoszeniu lub sprzedaży (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym artykule), tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania, wyświetlania, stosowania technik inżynierii wstecznej, dekompilowania lub dezasemblowania lub eksploatowania w inny sposób jakichkolwiek treści, oprogramowania, materiałów lub Strony w całości lub w części.
Użytkownik może korzystać ze Strony wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych, lecz nie jest uprawniony do kopiowania lub zamieszczania treści w Internecie lub gdziekolwiek indziej. Kopiowanie lub przechowywanie treści w innych niż osobistych i niekomercyjnych celach jest surowo zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody TAC lub właściciela praw autorskich wskazanego w informacjach dotyczących praw własności intelektualnej oraz praw autorskich poszczególnych treści.
10. Aby móc korzystać ze Strony, użytkownik musi być w wieku, w którym spożywanie alkoholu jest prawnie dozwolone. Aby zapewnić rodzicom odpowiednie środki uniemożliwiające ich dzieciom dostęp do naszej Strony, zdefiniowaliśmy dla naszego adresu URL filtry dostępne za pośrednictwem następujących serwisów: http://www.cybersitter.com/,http://www.surfcontrol.com/ (Cyber Patrol).

Niniejszy produkt korzysta z Flickr API, lecz nie jest zatwierdzony ani certyfikowany przez Flickr.

Aktualizacja: 06/12/2011