ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ABSOLUT.COM/GR ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2472/1997, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Η διαχείριση του παρόντος Δικτυακού Τόπου γίνεται από την The Absolut Company AB με έδρα στην Årstaängsvägen 19a, Στοκχόλμη, Σουηδία (ταχυδρομική διεύθυνση: SE-117 97 Stockholm, Sweden), εφεξής αποκαλούμενη «TAC».

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το δικτυακό τόπο absolut.com/gr (ο «Δικτυακός Τόπος»). Ακολουθεί η πολιτική που εφαρμόζουμε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συντεταγμένη σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διέπει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε σχετικά με εσάς («Πληροφορίες»). Η PRH δεσμεύεται να ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη που δείχνετε απέναντί της στις μεταξύ μας συναλλαγές· ωστόσο, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σας αποκλειστικά στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, και σε καμία άλλη πηγή.

Χρησιμοποιώντας το Δικτυακό Τόπο, αποδέχεστε την Πολιτική μας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Η PRH επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει σημεία της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Παρακαλείσθε να ανατρέχετε τακτικά στο Δικτυακό Τόπο, προκειμένου να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο μετά από κοινοποίηση τροποποιήσεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις εν λόγω τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ
Σε κάθε επίσκεψη στο Δικτυακό Τόπο μας, ο διακομιστής Ιστού αναγνωρίζει αυτόματα μόνο το όνομα τομέα (domain name) του χρήστη, και όχι την ηλεκτρονική του διεύθυνση (όπου αυτό είναι δυνατόν).

Ο absolut.com/gr χρησιμοποιεί «cookies». Τα cookies είναι κομμάτια Πληροφοριών τα οποία διαβιβάζονται από το δικτυακό τόπο στο διακομιστή σας. Οι Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα δεν αποθηκεύονται σε cookies του absolut.com/gr, ωστόσο προσφέρουμε πολλές επιλογές οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο με τη χρήση cookies. Οι Πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον τύπο φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, Netscape Navigator ή Microsoft InternetExplorer) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας (για παράδειγμα, Windows 98). Οι διακομιστές Internet του absolut.com/gr παρακολουθούν επίσης τον αριθμό των επισκεπτών στο δικτυακό τόπο, τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται και το χρόνο που μένουν σε αυτές. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς.

Η PRH δεν γνωρίζει πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων σχετικά με εσάς, εκτός εάν εσείς παράσχετε ή αποστείλετε μέσω e-mail οικειοθελώς τέτοιες πληροφορίες στην PRH. Συγκεντρώνουμε επίσης πληροφορίες που οικειοθελώς παραχωρεί ο χρήστης – όπως η διεύθυνση e-mail, πληροφορίες έρευνας, ή/ και εγγραφή στον ιστότοπο

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων μας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους και τη βελτίωση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου μας, καθώς επίσης και για να επικοινωνούμε με τους χρήστες για έρευνες, διαφημιστικούς σκοπούς και ενημέρωση της βάσης δεδομένων μας. Η PRH δεν συλλέγει άλλες Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς παρά μόνον όσες επιλέγετε να παράσχετε, και δεν πουλάει, ενοικιάζει, ανταλλάσσει ή αποκαλύπτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε κανέναν άλλο εκτός από την ίδια την PRH, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η PRH ενδέχεται να κοινοποιήσει Πληροφορίες σχετικά με εσάς σε κρατικούς οργανισμούς και υπαλλήλους επιβολής του νόμου, σε περίπτωση που απαιτείται κάτι τέτοιο προκειμένου να ανταποκριθεί σε κλήτευση, δικαστική εντολή ή νομική διαδικασία, ή για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον του δικαστηρίου.

Η PRH διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κοινοποιεί Πληροφορίες σε άλλους οργανισμούς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, για την πραγματοποίηση ερευνών, αποτροπή ή δράση κατά μη νόμιμων δραστηριοτήτων, υπόνοια απάτης, παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της PRH, περιπτώσεις που συνιστούν πιθανή απειλή στη σωματική ακεραιότητα οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάσεις των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή άλλων συμφωνιών, ή σε άλλες περιπτώσεις που απαιτείται από τη νομοθεσία· 

Κατόπιν συναίνεσής σας·

Όταν απαιτείται να γνωστοποιήσουμε Πληροφορίες προκειμένου να σας παράσχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητήσατε. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω ή θέλετε αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ή να διορθώσετε ή διαγράψετε τις πληροφορίες αυτές από τη βάση δεδομένων του δικτυακού μας τόπου, μπορείτε πάντα να μας αποστείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: prhellas@pernod-ricard-hellas.com

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καθώς η PRH εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ενδέχεται να πουλήσουμε ή να αγοράσουμε περιουσιακά στοιχεία άλλων παρόμοιων εταιρειών. Σε τέτοιου είδους συναλλαγές, γενικά οι Πληροφορίες του πελάτη και του χρήστη αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης. Επιπλέον, στην απίθανη περίπτωση αγοράς της PRH ή στην ουσία του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων, οι προαναφερθείσες Πληροφορίες ίσως αποτελούν μέρος αυτών των στοιχείων που μεταβιβάζονται, και διατηρούμε το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης τέτοιου είδους στοιχείων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η PRH χρησιμοποιεί μια ποικιλία προτύπων προστασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας όσο βρίσκεστε online. Παρά το γεγονός ότι ο Δικτυακός Τόπος διαθέτει μέτρα ασφαλείας για την προστασία κατά της απώλειας, κακής χρήσης και αλλοίωσης Πληροφοριών που έχουμε υπό τον έλεγχό μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα εν λόγω μέτρα ασφαλείας είναι επαρκή και απαραβίαστα και ότι οι Πληροφορίες σας δεν θα αποκαλυφθούν ή προσπελαστούν κατά μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Ορισμένες Πληροφορίες ίσως σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν και είναι παράνομη η παρεμπόδιση παράδοσης ή αποκάλυψη αυτών των μηνυμάτων, οι εν λόγω αποστολές δεν είναι ασφαλείς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ο Δικτυακός Τόπος δεν απευθύνεται σε παιδιά ούτε προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες για χρήση από παιδιά. Η PRH δεν συλλέγει εν γνώσει της Πληροφορίες από άτομα που δεν έχουν τη νόμιμη ηλικία για την κατανάλωση αλκοόλ. Εάν δεν έχετε τη νόμιμη ηλικία για την κατανάλωση αλκοόλ σύμφωνα με τη χώρα ή περιοχή που κατοικείτε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να παρέχει υπερσυνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι είναι πιθανόν να περιέχουν όρους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικούς από τους παρόντες όρους. Η PRH δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη πληροφοριών που συλλέχθηκαν σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, και απαλλάσσεται ρητά από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την εν λόγω συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη. Συνιστάται να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δικτυακών τόπων τους οποίους επισκέπτεστε χρησιμοποιώντας υπερσυνδέσμους του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο σχετικά με το Δικτυακό μας Τόπο, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ή τις Πληροφορίες που συλλέγουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο prhellas@pernod-ricard-hellas.com

 

Updated: 04/01/2012